ПОКАНА


ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“


Обичаме да спортуваме!


1-ви юни

ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО 1-ви ЮНИ, В ДГ "ПРОЛЕТ" СЕ ПРОВЕДОХА СПОРТНИ И ЗАНИМАТЕЛНИ ИГРИ.


ДЕТСКИТЕ...

 ДГ Пролет


Детска градина Пролет - Всички права запазени