Визия

ВИЗИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ”:

       Визията е реалистична, краткосрочна и  дългосрочна  картина на     настоящето и бъдещето -  желано състояние  на детската градина:
     Желано и любимо място за децата, с пространства за игра, познание и общуване, място за сътрудничество и просперитет за семействата и колектива на детската градина :
•    МЯСТО ,където детето да се чувства щастливо , защитено , разбирано и подкрепяно ;
•    ПРЕДПОЧИТАНА  СРЕДА , където се гарантира тяхното умствено , емоционално , социално , личностно и здравно-физическо развитие ;
•    ЦЕНТЪР  за родители , търсещи и намиращи подкрепа , съгласие , сътрудничество ,
педагогическа информация ;
•    СРЕДИЩЕ  на хора , които обичат децата и професиите си , поддържат квалифика –
цията си на съвременно равнище , стремят се към висока професионална реали -зация и са удовлетворени от работата си .    

Детска градина Пролет - Всички права запазени