Обществени услуги

Регистър на услуги
при ДГ "Пролет", с. Цонево


Във връзка със заповед №РД 06 -110 /25.01.2019 г. на РУО Варна ДГ "Пролет", с. Цонево предоставя следната задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организацията, предоставяща обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование


Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услугиВъв връзка със заповед №РД 06 -110 /25.01.2019 г. на РУО Варна ДГ "Пролет", с. Цонево предоставя следната задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организацията, предоставяща обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образованиеПрикачени файлове:

- Инфо 136 - детска градина-2 - 28-01-2019 18:15:46
- Инфо 138 - приемане и преместване - 28-01-2019 18:16:15
- Инфо 141 - диплома - 28-01-2019 18:16:42
- Инфо 143 - валидиране - 28-01-2019 18:17:11
- Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1 - 28-01-2019 18:17:51
- Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2 - 28-01-2019 18:20:04
- Инфо 149 - проверка способности-1 - 28-01-2019 18:20:23
- Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас - 28-01-2019 18:21:03
- Инфо 153 - дубликати - 28-01-2019 18:21:38
- Инфо 154 - удостов. проф. обучение и СПК - 28-01-2019 18:22:03
- Инфо 155 - удост. свидет валидиране проф. квалиф. - 28-01-2019 18:22:31
- Инфо 156 - европейско прил дипл. СО - 28-01-2019 18:22:55
- Инфо 156 - европейско прил. проф. квалиф. - 28-01-2019 18:23:17
Детска градина Пролет - Всички права запазени