Цел

   Глобална  цел:

  Емоционално благополучие.Щастливи и обичани деца.  Обединяване усилията на педагогическия и непедагогически персонал,медицинска сестра ,обществен съвет и родители за запазване и усъвършенстване на условията в ДГ „Пролет” за пълноценното физическо и психическо развитие на децата и осигуряване на готовността им за училище, съобразени с:
   - правото на лично достойнство;
   - защита и грижа за здравето им;
   - съхраняване и насърчаване на детската индивидуалност .


   СТРАТЕГИЧЕСКИ  ПОДЦЕЛИ :
  1. Оптимизиране работата на колектива по профилактиката и контрола на здравно-хигиенното, двигателно-сетивното развитие и нравствено формиране на децата;
  2. Формиране на висококвалифициран колектив от служители - гаранция за конкурентноспособност на детската градина;
    3.Привличане на допълнителни източници за подпомагане на дейността и подобряване на материално-техническата база на ДГ „ Пролет”;
   4.Създаване на условия и възможности за избор и включване в значими дейности адресирани
към индивидуалните потребности на децата (кътове, материална база, допълнителни дейности по интереси и други и на учителите (работна среда, работно поле за изява);
   5.Иницииране на нов стил на управление за приспособяване на детската градина към постоянно изменящата се среда, за стимулиране адекватната реакция на успехите и неуспехите и др;
   6,Актуализиране на програмната система и стратегията, както и връзката между тях.Детска градина Пролет - Всички права запазени